Courting Scandal

Best Books, Courting Scandal By Courting Scandal

UNIT: Extinction

Best Books, UNIT: Extinction By UNIT: Extinction

Người Ngựa Ngựa Người

Best Books, Người Ngựa Ngựa Người By Người Ngựa Ngựa Người

Soap Making Tips: Soap Making Secrets To Save Mone...

Best Books, Soap Making Tips: Soap Making Secrets To Save Mone... By Soap Making Tips: Soap Making Secrets To Save Mone...

Eurasian Integration - The View from Within (Routl...

Best Books, Eurasian Integration - The View from Within (Routl... By Eurasian Integration - The View from Within (Routl...

Grand Theft History: How Liberals Stole Southern V...

Best Books, Grand Theft History: How Liberals Stole Southern V... By Grand Theft History: How Liberals Stole Southern V...

Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości

Agata Bielik-Robson January 26, 2019

Modernizacja, proces kojarzony zwykle ze zjawiskami masowej sekularyzacji, odczarowania wiata, powszechnej emancypacji i globalizacji kultur, tu ods ania sw j inny wymiar Scen , na jakiej wy ania si inna nowoczesno , jest filozofia europejskiego romantyzmu, kt rej wp yw widoczny jest do dzi w romantycznym modernizmie Charlesa Taylora, Harolda Blooma, Michaela OakeshotModernizacja, proces kojarzony zwykle ze zjawiskami masowej sekularyzacji, odczarowania wiata, powszechnej emancypacji i globalizacji kultur, tu ods ania sw j inny wymiar Scen , na jakiej wy ania si inna nowoczesno , jest filozofia europejskiego romantyzmu, kt rej wp yw widoczny jest do dzi w romantycznym modernizmie Charlesa Taylora, Harolda Blooma, Michaela Oakeshotta Kluczem do innej nowoczesno ci okazuje si romantycznepoj cie podmiotu, kt ry w wiecie gwa townych zmian staje si powoli, s owami Herdera, nowym centrum , bior cym na siebie odpowiedzialno za duchowy sens otaczaj cej go rzeczywisto ci Prezentowane tu eseje kr wok romantyczno egzystencjalnej wizji subiektywno ci, ukazuj cej jej rozmaite niejawne b d zapomniane aspekty, a przede wszystkim broni c jej przed dwojakimi atakami z jednej strony przed filozoficznym kartezjanizmem, w kt rym wyra a si naiwnie nowoczesna wiara w pot g cogito, z drugiej za przed ponowoczesn dekonstrukcj , kt ra wieszcz c koniec modernizmu, og asza r wnie mier podmiotowo ci.HORYZONTY NOWOCZESNO CI po wi cone s prezentacji studi w nad tymi nurtami w literaturze, teorii, filozofii i historii kultury, kt rych specyfik okre laj horyzonty nowoczesno ci W monografiach oraz zbiorach prac polskich i t umaczonych, sk adaj cych si na kolejne tomy serii, problematyka nowoczesno ci stanowi punkt doj cia, obszar centralny b d przedmiot krytycznych odniesie i przewarto ciowa pozostaj c niezmiennie w kr gu zasadniczych badawczych zainteresowa.Komitet redakcyjnyMicha Pawe Markowski, Ryszard Nycz przewodnicz cy , Ma gorzata Sugiera


 • Title: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości
 • Author: Agata Bielik-Robson
 • ISBN: 8370526977
 • Page: 480
 • Format: Paperback
  • Unlimited [Memoir Book] ✓ Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości - by Agata Bielik-Robson ✓
   480 Agata Bielik-Robson
  • thumbnail Title: Unlimited [Memoir Book] ✓ Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości - by Agata Bielik-Robson ✓
   Posted by:Agata Bielik-Robson
   Published :2019-01-26T12:27:49+00:00