A Farewell to Arms: The Hemingway Library Edition

Best Books, A Farewell to Arms: The Hemingway Library Edition By A Farewell to Arms: The Hemingway Library Edition

Act of War

Best Books, Act of War By Act of War

The Beat of My Own Drum: A Memoir

Best Books, The Beat of My Own Drum: A Memoir By The Beat of My Own Drum: A Memoir

Cry Father: A Book Club Recommendation!

Best Books, Cry Father: A Book Club Recommendation! By Cry Father: A Book Club Recommendation!

The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brill...

Best Books, The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brill... By The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brill...

Bellman & Black

Best Books, Bellman & Black By Bellman & Black

Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości

Agata Bielik-Robson June 06, 2018

Modernizacja, proces kojarzony zwykle ze zjawiskami masowej sekularyzacji, odczarowania wiata, powszechnej emancypacji i globalizacji kultur, tu ods ania sw j inny wymiar Scen , na jakiej wy ania si inna nowoczesno , jest filozofia europejskiego romantyzmu, kt rej wp yw widoczny jest do dzi w romantycznym modernizmie Charlesa Taylora, Harolda Blooma, Michaela OakeshotModernizacja, proces kojarzony zwykle ze zjawiskami masowej sekularyzacji, odczarowania wiata, powszechnej emancypacji i globalizacji kultur, tu ods ania sw j inny wymiar Scen , na jakiej wy ania si inna nowoczesno , jest filozofia europejskiego romantyzmu, kt rej wp yw widoczny jest do dzi w romantycznym modernizmie Charlesa Taylora, Harolda Blooma, Michaela Oakeshotta Kluczem do innej nowoczesno ci okazuje si romantycznepoj cie podmiotu, kt ry w wiecie gwa townych zmian staje si powoli, s owami Herdera, nowym centrum , bior cym na siebie odpowiedzialno za duchowy sens otaczaj cej go rzeczywisto ci Prezentowane tu eseje kr wok romantyczno egzystencjalnej wizji subiektywno ci, ukazuj cej jej rozmaite niejawne b d zapomniane aspekty, a przede wszystkim broni c jej przed dwojakimi atakami z jednej strony przed filozoficznym kartezjanizmem, w kt rym wyra a si naiwnie nowoczesna wiara w pot g cogito, z drugiej za przed ponowoczesn dekonstrukcj , kt ra wieszcz c koniec modernizmu, og asza r wnie mier podmiotowo ci.HORYZONTY NOWOCZESNO CI po wi cone s prezentacji studi w nad tymi nurtami w literaturze, teorii, filozofii i historii kultury, kt rych specyfik okre laj horyzonty nowoczesno ci W monografiach oraz zbiorach prac polskich i t umaczonych, sk adaj cych si na kolejne tomy serii, problematyka nowoczesno ci stanowi punkt doj cia, obszar centralny b d przedmiot krytycznych odniesie i przewarto ciowa pozostaj c niezmiennie w kr gu zasadniczych badawczych zainteresowa.Komitet redakcyjnyMicha Pawe Markowski, Ryszard Nycz przewodnicz cy , Ma gorzata Sugiera


 • Title: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości
 • Author: Agata Bielik-Robson
 • ISBN: 8370526977
 • Page: 119
 • Format: Paperback
  • Best Read [Agata Bielik-Robson] ☆ Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości || [Contemporary Book] PDF Í
   119 Agata Bielik-Robson
  • thumbnail Title: Best Read [Agata Bielik-Robson] ☆ Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości || [Contemporary Book] PDF Í
   Posted by:Agata Bielik-Robson
   Published :2018-06-06T04:01:44+00:00